Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Pielęgnacja racic a zdrowie krów

Główną przyczyną brakowania krów w stadach - poza problemami z rozrodem oraz mastitis - są choroby racic. Przyczyniają się do nich wzrost wydajności, duże zagęszczenie zwierząt oraz zmiana systemu utrzymania. Z powodu schorzeń racic i ich powikłań brakuje się w stadzie około 15-25% sztuk, a w stadach wysokowydajnych nawet do 50%.

Czytaj więcej

Cicha ruja – częsta przyczyna niepłodności krów

Cicha ruja jest najczęstszą przyczyną niepłodności krów mlecznych. Podczas niej jajniki zachowują aktywność, rozwijają się pęcherzyki, dochodzi do owulacji i tworzenia się ciałek żółtych, ale krowa tego nie „manifestuje”. Biorąc pod uwagę przyczyny, można wyróżnić tzw. cichą ruję właściwą - wynikającą z błędów żywieniowych oraz pozornie cichą ruję - spowodowaną błędami organizacyjnymi.
Sygnałęm do badania ginekologicznego krowy przy rui właściwej jest zbyt długi okres spokoju płciowego. Mogą też wystąpić słabe oznaki rui w postaci małej ilości rzadkiego śluzu rujowego, co nie jest zauważalne przez hodowców. U niektórych krów w drugim dniu po owulacji wypływa ze sromu krwisto zabarwiony płyn i jest to tzw. krwawienie rujowe świadczące o odbytej owulacji. Krycie krów przy tych objawach jest zbyt późne i nieskuteczne.
Diagnozy cichej rui można również dokonać poprzez dwukrotne badanie rektalne jajników, ocenę błony śluzowej pochwy przy użyciu wziernika oraz poprzez odruch tolerancji przy pomocy odruchu łechtaczkowego lub lędźwiowego.
Konieczna jest obserwacja
Bardzo ważna w wykrywaniu rui jest bezpośrednia obserwacja krów. Przeprowadzając ją kilka razy dziennie – min. 3-4 razy, przez około 20-30 min. – należy krowy obserwować w czasie doju, na okólniku lub pastwisku oraz podczas przebywania na legowisku. Przynosi to wymierne korzyści w postaci wykrytych 60-80% latujących się krów. Najwięcej przypadków rui występuje w nocy - około 50%, rano - około 30% i 20 % w ciągu dnia.
Do wykrywania rui stosuje się różne metody pomocnicze np. obecność buhaja oraz specjalistyczne urządzenia, jak pedometry, aktywometry pracujące w systemie zarządzania stadem czy tzw. wykrywacze rui, które wykorzystują różnice pomiaru oporności śluzu pochwowego krów.
Cicha ruja pozorna
Kiedy u krowy występuje cicha ruja pozorna, to prognozy są najczęściej pozytywne - występuje wówczas owulacja, a jeżeli ruja zostanie rozpoznana i krowa unasienniona, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zajdzie w ciążę. Pierwsza ruja po porodzie występuje zwykle po 3-4 tygodniach i jest często nie zauważana, ale już po 6-7 tygodniach powinna być wyraźnie widoczna.
Biorąc pod uwagę wiele czynników, nie należy inseminować krów wcześniej niż 60 dni po wycieleniu, uzależniając termin od kondycji w jakiej krowa się znajduje i jej wydajności. Hodowcom wysoko wydajnych krów zaleca się obecnie stosowanie opóźnionego terminu krycia, nawet około 120 dni po wycieleniu, czyli po szczycie laktacji.
Cicha ruja właściwa
Przy cichej rui właściwej, chcąc by terapia farmakologiczna przyniosła spodziewane efekty, należy poprawić warunki bytowe krów. Przyczyną występowania tej rui są błędy żywieniowe, a najważniejsze z nich to: nadmiar białka surowego w dawce, niedobór włókna surowego i beta karotenu, niezbilansowana podaż składników mineralnych i pierwiastków śladowych. Złe żywienie jest powodem powstawania wielu chorób metabolicznych, te zaś przyczyniają się do obniżenia produkcji estrogenów odpowiadających za wstąpienie właściwych, zewnętrznych objawów rui. Cichą ruję powodować mogą również złe warunki utrzymania krów, nieodpowiednia temperatura i wilgotność oraz niedostatek światła.
Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka
Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy, lipiec 2015
Przyg. A.D.

Rasy bydła mięsnego

Rozwój hodowli bydła mięsnego nastąpił w Polsce dopiero w latach 90- tych XX wieku. W porównaniu z innymi krajami europejskimi nie ma u nas tradycji konsumpcji wołowiny, której spożycie w roku 2013 wyniosło tylko 1,5 kg na osobę.

Czytaj więcej

Bydło mięsne - alternatywą dla produkcji mleka?

Minęło kilka miesięcy od zniesienia kwot mlecznych - od tego czasu ceny mleka poszybowały w dół nawet o 50%. Gospodarstwa utrzymujące się z produkcji mleka, szczególnie posiadające do  25-30 krów mlecznych, stanęły przed dylematem: Co robić dalej?. Jak utrzymać się na rynku?.

Czytaj więcej

Prawidłowe warunki utrzymania bydła w gospodarstwie

Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do przestrzegania wymogów  weterynaryjnych w kilku strefach. Obowiązki te były szczegółowo omawiane podczas szkoleń rolników dotyczących zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance), ale nie szkodzi je przypomnieć.

Czytaj więcej

Prawidłowy odchów jałówek

W Polsce wciąż mamy problem z odchowem jałówek. Główną przyczyną jest zbyt mała liczebność zwierząt w stadach, co przekłada się na stosunkowo niewielką obsadę poszczególnych grup wiekowych.

Czytaj więcej

Żywienie cieląt po odsadzeniu

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa wiele czynników, jednak najistotniejszym - wpływającym na właściwy ich rozwój - jest żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w jego trakcie mają negatywny wpływ na ogólną kondycję zwierząt, ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność produkcji.

Czytaj więcej

Co z afrykańskim pomorem świń (ASF) ?

Co z afrykańskim pomorem świń (ASF)? 16 czerwca br. w Suchożebrach (powiat siedlecki) na prośbę Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja hodowców trzody chlewnej poświęcona aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez MODR Oddział Siedlce, uczestniczyło 90 rolników z tego regionu.

Czytaj więcej

Sianokiszonka dobrej jakości

Pasze objętościowe dla krów muszą być jak najwyższej jakości, ponieważ zależy od nich wydajność i zdrowie zwierząt. Oprócz kiszonki z kukurydzy dość duże znaczenie ma sianokiszonka, będąca jednym z podstawowych składników dawki pokarmowej. Na jej wartość odżywczą mają wpływ takie czynniki, jak: skład botaniczny runi łąkowej, termin koszenia traw, odpowiednia wilgotność zakiszanej masy zielonej oraz prawidłowo przebiegający proces kiszenia.

Czytaj więcej

Stres cieplny u świń

Wysokie temperatury panujące podczas upałów powodują u świń zachwianie termoregulacji. Może to wywołać stres cieplny objawiający się szeregiem zaburzeń stanu ogólnego: podwyższonym ciśnieniem krwi, wzrostem ciepłoty ciała i przyśpieszeniem oddechu. W skrajnych przypadkach stres prowadzi do upadków zwierząt.

Czytaj więcej

Komórki somatyczne u krów

Wśród najważniejszych elementów wpływających na zdrowotność mleka i produktów mleczarskich jest zdrowie krów. Pojawiające się często stany zapalne wymienia obniżają przydatność technologiczną mleka i stwarzają zagrożenie epidemiologiczne dla ludzi, zwiększając przy tym koszty produkcji i przetwarzanie takiego surowca. Przetwórcy i konsumenci stawiają więc producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe.

Czytaj więcej

Świń mamy coraz mniej

Wiesław Błaszkiewicz
Oddział Poświętne

Chlewnie w Polsce pustoszeją - pogłowie świń spadło poniżej 11 mln sztuk, czyli jest takie jakie było 50 lat temu. To aż dwukrotnie mniej niż w latach 1978-1980 oraz w latach 1991-1992, kiedy to w Polsce mieliśmy około 21-22 mln sztuk świń. Po wprowadzeniu przez Rosję i Ukrainę embarga w roku 2014, i braku nowych rynków zbytu, nastąpił dalszy spadek opłacalności chowu.

Czytaj więcej

Żywienie krów wysokocielnych

Jacek Mroczkowski
Oddział Ostrołęka

Racjonalne żywienie jest podstawą hodowli bydła mlecznego. Jak wiadomo, polega ono na dostarczaniu zwierzętom odpowiedniej ilości niezbędnych składników pokarmowych pokrywających zapotrzebowanie bytowe, produkcyjne oraz związane z przyrostem ciała, a u krów cielnych związane z rozwojem płodu. Przy hodowli krów mlecznych, szczególnie tych o wysokim potencjale genetycznym i wysokiej wydajności mlecznej, prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie hodowlanym i ekonomicznym.

Ułatwieniem dla hodowcy może być podział stada na grupy technologiczne. Im stado podstawowe krów jest większe, tym łatwiej jest podzielić zwierzęta na grupy i dla każdej z nich przygotować pasze. Każda grupa jest żywiona inaczej. Przy większych stadach powinna być przygotowana oddzielna mieszanka TMR, a przy mniejszych odpowiedni dodatek paszy treściwej do bazowej mieszanki pasz objętościowych.
Krowy wysokocielne sto grupa w ostatnim okresie laktacji i okresie zasuszania (zaczyna się on najczęściej  około 60 dni przed spodziewanym wycieleniem). Zwierzęta w tej fazie obniżają produkcję mleka kosztem rozwoju i wzrostu płodu. Nieumiejętne żywienie krów w tym okresie może mieć wpływ na problemy zdrowotne zwierząt, wydajność produkcji mleka oraz przyrosty masy ciała cieląt. Żywienie ich paszami o dużej koncentracji składników pokarmowych, szczególnie energetycznych, może prowadzić do zatuczania, trudnych porodów i chorób metabolicznych w okresie laktacji. Czas zasuszania krów można podzielić na dwa okresy: zasuszanie właściwe – to czas od 8 tygodnia do końca 4 tygodnia przed porodem oraz fazę przejściową - od 3 tygodnia przed porodem.
                                               Żywienie w pierwszym okresie zasuszania

W fazie zasuszania właściwego dawka pokarmowa powinna się składać wyłącznie z pasz objętościowych. Muszą być one bardzo dobrej jakości, bo nawet niewielkie ilości pleśni negatywnie oddziałują na wewnątrzmaciczny rozwój płodu - mykotoksyny przenikają przez łożysko do płodu, co może prowadzić do poronień czy też rodzenia cieląt o niskiej żywotności. Pobranie suchej masy pasz w tym okresie nie przekracza 2% masy ciała krowy. Zalecane pasze w okresie zasuszania to np.: 15-20 kg sianokiszonki (40% s.m.), 7 kg kiszonki z kukurydzy (35% s.m.) i 4 kg słomy, siana. W dawkach pokarmowych pasze z roślin motylkowych nie mogą stanowić więcej niż 50%, z uwagi na dużą zawartość wapnia i potasu. Nadmiar kationów w diecie może wpłynąć na zaleganie poporodowe. Kiszonka z kukurydzy nie może stanowić więcej niż 50%, gdyż nadmiar energii w dawce pokarmowej może prowadzić do nadmiernego otłuszczania krów, problemów z wycieleniem i dalej - z chorobami metabolicznymi w okresie laktacji. W diecie krów zasuszanych wykorzystujemy pasze o wyższej zawartości włókna, a mniejszej zawartości energii, np.: kiszonkę z późno zebranych traw, siano czy też słomę zadawaną do woli. Muszą to być pasze dobre jakościowo.

                                                Żywienie w drugim okresie zasuszania

Około 3 tygodnie przed wycieleniem żywienie krów jest trudniejsze. Stopniowo wprowadzamy mieszankę treściwą od 0,5 kg do 3 kg przy wycieleniu oraz stopniowo zwiększamy udział kiszonki z kukurydzy. Bardzo ważne jest utrzymanie apetytu krowy, ponieważ rozwijający się płód i wody płodowe wypełniają jamę ciała, co utrudnia wypełnianie żwacza. Wskazane są więc pasze o dużej koncentracji energii. Ponieważ chcemy aby krowa pobrała dużo suchej masy, pasze powinny jej smakować. W połowie tego okresu dawkę pokarmową należy uzupełnić o paszę białkową (np.: śruta rzepakowa, poekstrakcyjna sojowa czy otręby pszenne). Należy pamiętać, że w tradycyjnych systemach żywienia najpierw zadajemy pasze objętościowe, a dopiero później treściwe i wysokobiałkowe.  Dawka pokarmowa w okresie zasuszania powinna zawierać odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych. Najważniejsza są witamina A i karoten, a także selen i cynk, ponieważ zapobiegają zachorowaniom cieląt na biegunki i zapalenia płuc. Niedobór selenu i cynku u cielnych krów wpływa niekorzystnie na wewnątrzmaciczny rozwój płodu i jakość siary.

                                                                   Wpływ dodatków

W okresie przedporodowym zaleca się stosowanie szeregu dodatków chroniących krowę przed wieloma chorobami i zaburzeniami metabolicznymi np.: glikol propylenowy – profilaktyka ketozy, sole anionowe( MgSO4, NH4Cl, CaCl2, NH4SO4, CaSO4) – zapobieganie hipokalcemii, glukonian wapnia – interwencja w hipokalcemii, cholina chroniona przed rozkładem w żwaczu – zapobieganie stłuszczeniu wątroby i ketozie, niacyna – zapobieganie stłuszczeniu wątroby i ketozie, biotyna – zapobieganie zaburzeniom w tworzeniu rogu racic. Żywiąc krowy wysokocielne nie należy zapominać o ich zapotrzebowaniu na związki mineralne. W okresie zasuszania właściwego pobierając około 14 kg suchej masy w paszach objętościowych, pobierają one około 57g Ca, 29g P,14g Mg, 66g K, 13g Na, `17g Cl oraz 1,4mg Co, 156mg Cu, 3,9mg Se i 273mg Zn i to są wartości zbliżone do zapotrzebowania bytowego. Jednak wraz ze wzrostem płodu i zbliżającym się porodem wzrasta dalsze zapotrzebowanie na pierwiastki i chcąc nie dopuścić do hipokalcemii czy hipofosfatemii należy zadbać o odpowiednią zawartość wapnia i fosforu oraz innych makro i mikroskładników we krwi stosując różne dodatki regulujące bilans kationowo-anionowy w dawce pokarmowej. Należy pamiętać, że wprowadzając jakiekolwiek dodatki paszowe trzeba uwzględniać potrzeby zwierząt, skład dawki pokarmowej, zdrowotność i kondycję krów w okresie zasuszania, a także czynniki ekonomiczne. Każdy komponent paszy, który nie zwiększa jej jakości jest kosztem, a ten który ją poprawia to zysk.

                                                            Przygotowanie do wycielenia

Na około dwa tygodnie przed spodziewanym wycieleniem krowa powinna być umieszczona w miejscu gdzie nastąpi poród, aby w jej organizmie wytworzyły się przeciwciała odpornościowe typowe dla danego środowiska i zostały przekazane w siarze nowonarodzonemu cielęciu. Krowa zasuszona potrzebuje dużo światła, powietrza i ruchu. Są to czynniki niezbędne dla zdrowia i dobrostanu zwierzęcia, a dobry dobrostan to przyjemne i wygodne legowiska. Dobrym sygnałem zdrowotności stada jest stwierdzenie, że 80% krów ze stada bydła mlecznego leży na legowiskach i 80% z nich przeżuwa. Krowy stojące powinny w ponad 80% pobierać pasze ze stołu paszowego. O sukcesie hodowlanym i ekonomicznym hodowcy bydła mlecznego w dużym stopniu decyduje umiejętne żywienie (i to nie tylko w szczycie laktacji) oraz optymalne warunki utrzymania i prawidłowe żywienie w okresie zasuszania i przed wycieleniem.

OPR. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.