Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Bądźmy mądrzy przed szkodą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało broszurę pt. ”Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz” pod redakcją Niny Dobrzyńskiej i Wiesława Dembka. Powstała ona w oparciu o szersze opracowanie pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”, zredagowane pod kierunkiem dra Piotra Łysonia i dra hab. inż. Rafała Wawra.

Czytaj więcej

O wodzie na poważnie

16 września br. odbyło się drugie spotkanie w ramach operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej

Wypalanie traw - tragiczne skutki

Rokrocznie w Polsce występuje problem związany z wypalaniem traw. Mimo ostrzeżeń, kar i widocznych, tragicznych skutków tego procederu, wiele osób uważa, że to doskonały sposób na użyźnienie gleby. Wypalanie wciąż jeszcze wpisuje się w tradycję wiosennych porządków i wynika z mylnego przekonania, że jest to najlepszy sposób na pozbycie się suchej roślinności oraz poprawę jakości gleby.

Czytaj więcej

Ankieta dla prowadzących działalność rolniczą

Pod linkiem: https://forms.gle/k1PDTf4eh2naupst8 - znajdziecie Państwo anonimową ankietę skierowaną do osób prowadzących działalność rolniczą. Przygotowana została na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i ma na celu pozyskanie danych o gospodarstwach rolnych oraz stosowanych przez nie praktykach rolniczych. Ankieta nie pełni funkcji kontrolnych w stosunku do prowadzonych działalności rolniczych.

Czytaj więcej

Program rolnośrodowiskowy 2007 - 2013

Najważniejsze zmiany:

- 2013 r.

- 2012 r.

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

Program rolnośrdowiskowy służy wsparciu działalności rolniczej ukierunkowanej na ochronę środowiska oraz zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich.

Celem programu jest:

Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo;

2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

4) kształtowanie struktury krajobrazu;

5) ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2013 r. poz. 124)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. 2012 r. poz.278)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. Nr 96, poz.560)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.500)

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz.218)

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. z 2009 r. nr 161, poz.1286)

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. Nr 33, poz.262)

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ((Dz. U. Nr 34, poz.200)

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

Warunki uzyskania wsparcia

Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli:

 • jest producentem rolnym, będącym właścicielem lub dzierżawcą gruntu,
  o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
 • zobowiąże się do realizacji programu przez 5 lat,
 • zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego (tzn. ogólnie obowiązujących norm, jakie muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolniczej, związanych w szczególności
  z ochroną środowiska);
 • zobowiąże się do zachowania występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody.
 • zobowiąże się do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych;
 • zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów.
 • posiada plan działalności rolnośrodowiskowej przygotowany z udziałem doradcy rolnośrodowiskowego dla całego gospodarstwa rolnego.

W ramach programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 są realizowane następujące pakiety rolnośrodowiskowe:

Nr.pakietu

Nazwa pakietu rolnośrodowiskowego

1

Rolnictwo zrównoważone

2

Rolnictwo ekologiczne

3

Ekstensywne trwałe użytki zielone

4

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000

5

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000

6

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

7

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

8

Ochrona gleb i wód

9

Strefy buforowe

Pakiety podzielono dodatkowo na warianty, którym przyporządkowano zestawy określonych wymogów, wykraczających poza obowiązkowe podstawowe wymagania niepłatne
dla rolnika. Każdy z wariantów związany jest z określoną płatnością rolnośrodowiskową. Podstawowe wymagania oznaczają ogólnie obowiązujące normy, jakie muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolniczej, związane w szczególności z ochroną środowiska.

Finansowanie

Zestaw wariantów rolnośrodowiskowych i płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego 2007-2013

Lp.

Pakiety

Warianty rolnośrodowiskowe

Wysokość płatności

1

Rolnictwo zrównoważone

Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania

360 zł/ha

2

Rolnictwo ekologiczne

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze

(dla których zakończono okres przestawiania)

790 zł/ha

Wariant 2.2. Uprawy rolnicze

(w okresie przestawiania)

840 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

790 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone

(dla których zakończono okres przestawiania)

260 zł/ha

Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone

(w okresie przestawiania)

330 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

260 zł./ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

Wariant 2.5. Uprawy warzywne

dla których zakończono okres przestawiania)

1300 zł/ha

Wariant 2.6. Uprawy warzywne

(w okresie przestawiania)

1550 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w przypadku upraw roślin wieloletnich – również w trzecim roku realizacji tego zobowiązania

1300 zł./ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

Wariant 2 7. Uprawy zielarskie

(dla których zakończono okres przestawiania

1050 zł/ha

Wariant 2.8. Uprawy zielarskie

(w okresie przestawiania)

1150 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w przypadku upraw roślin wieloletnich – również w trzecim roku realizacji tego zobowiązania

1050 zł./ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

Wariant 2 9. Uprawy sadownicze + jagodowe

(dla których zakończono okres przestawiania)

1540 zł/ha

Wariant 2.10. Uprawy sadownicze + jagodowe

(w okresie przestawiania)

1800 zł/ha w pierwszym, drugim i trzecim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

1540 zł./ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

Wariant 2.11.Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe

(dla których zakończono okres przestawiania)

650 zł/ha

160 zł./ha  - w przypadku uprawy orzecha włoskiego przed upływem 6 pełnych sezonów wegetacyjnych, jeżeli taka uprawa stanowi co najmniej 40 % wszystkich drzew tego gatunku

Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe

(w okresie przestawiania)

800 zł/ha w pierwszym, drugim i trzecim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

650 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego

160 zł./ha  - w przypadku uprawy orzecha włoskiego przed upływem 6 pełnych sezonów wegetacyjnych, jeżeli taka uprawa stanowi co najmniej 40 % wszystkich drzew tego gatunku

3

Ekstensywne trwałe użytki zielone

Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach

500 zł/ha

4Ochrona zagrożonych gatunków pta­ków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

1200 zł/ha

Wariant 4.2. Mechowiska

1200 zł/ha

Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe

800 zł/ha

Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

1200 zł/ha

Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne

1200 zł/ha

Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne

800 zł/ha

Wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże

800 zł/ha

Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bilźniczkowe

800 zł/ha

Wariant 4.9. Słonorośla

1190 zł/ha

Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze

550 zł/ha

5Ochrona zagrożonych gatunków pta­ków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

1370 zł/ha

Wariant 5.2. Mechowiska

1390 zł/ha

Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe

910 zł/ha

Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

1390 zł/ha

Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne

1380 zł/ha

Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne

840 zł/ha

Wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże

840 zł/ha

Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bilźniczkowe

870 zł/ha

Wariant 5.9. Słonorośla

1190 zł/ha

Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze

550 zł/ha

6Zachowanie zagrożonych zasobów gene­tycznych roślin w rolnictwie

 

Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

570 zł/ha

Wariant 6.2. Produkcja nasienna lokalnych odmian roślin uprawnych

800 zł/ha

Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

4700 zł/ha

Wariant 6.4. Sady tradycyjne

2100 zł/ha

7Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

1140 zł/sz.

Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

1500 zł/szt.

Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

320 zł/szt.

Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

570 zł/szt.

8

 

Ochrona gleb i wód

 

Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe

330 zł/ha

Wariant 8.2. Międzyplon ozimy

420 zł/ha

Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy

400 zł/ha

9Strefy buforoweWariant 9.1. Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych

44 zł/100 mb

Wariant 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych

110zł/100mb

Wariant 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych

40 zł/100 mb

Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych

100zł/100mb

             

Wnioskowanie

W ramach Programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 rolnik może otrzymać płatność rolnośrodowiskową przystępując do programu poprzez złożenie wniosku o płatność
w terminie, który w 2013 roku został ustalony na okres od 15 marca do 15 maja. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2013 roku, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2013 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności
o 1%. We wniosku rolnik oświadcza, że posiada aktualny plan działalności rolnośrodowiskowej, co jest warunkiem przyznania płatności.

Plan działalności rolnośrodowiskowej

Plan działalności rolnośrodowiskowej nie jest dołączany do wniosku, ale jest on OBOWIĄZKOWYM dokumentem przy wnioskowaniu i realizacji ww. działania. Jego oryginał powinien być przechowywany przez rolnika. Plan ma być podstawą działalności producenta rolnego i jego stałym źródłem informacji. Jest on również sprawdzany w trakcie kontroli gospodarstwa rolnego przez uprawnione jednostki.

 

LISTA DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

 

Kończy się nabór wniosków

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

Czytaj więcej

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.