Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Program wsparcia pszczelarstwa - jak to robią inni

Niebawem przez Agencję Rynku Rolnego zostanie opublikowane zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2009/2010. Zanim poznamy ewentualne zmiany w przepisach, przekonajmy się jakie wsparcie mają pszczelarze w Badenii - Wirtembergii (Niemcy) w obecnym sezonie.

Badenia - Wirtembergia to kraj związkowy w południowej części Niemiec ze stolicą w Stuttgarcie zamieszkały przez 10,7 mln. mieszkańców (2006) 1).  W kraju tym 17 000 pszczelarzy utrzymuje około 170 000 rodzin pszczelich. Na jedną rodzinę pszczelą przypada średnio 21 ha powierzchni kraju i 8,6 ha użytków rolnych. Spożycie miodu na mieszkańca jest stosunkowo wysokie i wynosi 1,3 kg, a samozaopatrzenie sięga zaledwie 30% zapotrzebowania.

Większość miejscowego miodu (95%) trafia do konsumenta poprzez sprzedaż bezpośrednią 2).  Pszczelarze są zrzeszeni w dwóch krajowych związkach pszczelarzy (Landesverband Badischer Imker e.V. i Landesverband Württembergischer Imker e.V.).

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (KPW) w Badenii-Wirtembergii3), zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 797/2004, przewiduje refundację kosztów poniesionych na realizację następujących działań w sezonie 2008/2009:

1) Pomoc techniczną dla pszczelarzy na: organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego pszczelarzy (nakłady niezbędne na wykładowców, wynajem sal wykładowych i materiały szkoleniowe); zaopatrzenie w materiały niezbędne do prowadzenia doradztwa przez związki pszczelarzy; wyposażenie w materiały, sprzęt i maszyny niezbędne do realizacji szkoleń i pokazów.

2) Zwalczanie warrozy i powiązanych z nią chorób poprzez refundację kosztów zakupu dopuszczonych do obrotu środków przeciwko warrozie.

3) Racjonalizację wędrówek z pszczołami poprzez: refundację kosztów funkcjonowania systemu monitorowania pożytków pszczelich (połączenia telefoniczne itp.) oraz wyposażenia w sprzęt do pozyskiwania i przekazywania danych z uli wagowych, gdy uzyskane w ten sposób wyniki obserwacji będą udostępniane ogółowi pszczelarzy.

4) Środki wspierające analizy laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych miodu.

5) Wyposażenie w sprzęt początkujących pszczelarzy.

6) Wyposażenie w sprzęt pszczelarzy (zawodowych) oraz

7) Badania stosowane.

Podobnie jak w poprzednich latach 4)5) przyjrzymy się działaniom inwestycyjnym, które nie mają swoich odpowiedników w polskim programie 6).

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POCZĄTKUJĄCYCH PSZCZELARZY

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Pszczelarz początkujący (reprezentowany przez krajowy związek pszczelarzy), który w ciągu ostatnich 5 lat ukończył z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy z dziedziny pszczelarstwa lub uzyskał wykształcenie z zakresu hodowli zwierząt.

Co będzie dofinansowywane?

Koszty zakupu nowych uli i sprzętu tj.: przystosowane do wędrówki ule wielokorpusowe (3 korpusy, dennica, daszek), miodarki, sprzęt do pozyskiwania miodu (w szczególności: sita do miodu, sprzęt do odsklepiania plastrów i dekrystalizacji miodu, sprzęt do kremowania miodu, refraktometry, dokładne wagi do miodu, specjalne naczynia służące do konfekcjonowania miodu w opakowania detaliczne).

Nie będzie dofinansowany:

Zakup m.in. uli i sprzętu używanego, uli do wychowu odkładów, odzieży pszczelarskiej, części zamiennych, węzy pszczelej, pojemników do magazynowania miodu, opakowań detalicznych, podkurzaczy, dłut pasiecznych, słonecznych topiarek do wosku, itp.7).

Terminy.

Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 16.10.2008 r. do 15.08.2009 r. Wniosek o płatność, z kompletem załączników, należy złożyć w siedzibie związku pszczelarzy najpóźniej do dnia 15.08.2009 r.

Niezbędna dokumentacja.

Początkujący pszczelarz składa w krajowym związku pszczelarzy8)9) wniosek z następującymi załącznikami: oświadczenie wnioskodawcy (zobowiązania 3 letnie), zestawienie rzeczowo-finansowe wraz z oryginałami rachunków z potwierdzeniem zapłaty. Formularze wniosków dostępne są w związku pszczelarzy.

Forma i wysokość pomocy.

Refundacja do 30% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, nie więcej jednak niż 2 000 EUR. Minimalne dofinansowanie >150 EUR. Maksymalne dofinansowanie do jednego zakupionego ula wielokorpusowego nie może przekroczyć 25 EUR. Podatek VAT nie podlega refundacji.

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT PSZCZELARZY (ZAWODOWYCH)

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwo rolne w rozumieniu przepisów dotyczących ubezpieczenia emerytalnego dla rolników, jeśli jego działalność w znacznej mierze (> 25% przychodów) polega na prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego. Suma dodatnich przychodów beneficjenta pomocy i jego współmałżonka, w momencie składania wniosku, z trzech ostatnich lat nie przekracza średnio 90 000 EUR rocznie. Beneficjent ma potwierdzone kwalifikacje zawodowe (wykształcenie lub staż w prowadzeniu działalności), prawidłowo prowadzi gospodarkę finansową oraz wykazał celowość i zasadność ekonomiczną planowanych działań.

Co będzie dofinansowywane?

Zakup nowego sprzętu, który będzie przez cały okres zobowiązania wykorzystywany wyłącznie w celu poprawy warunków produkcji i wprowadzania do obrotu miodu. Pojazdy mogą być kosztem kwalifikowanym, pod warunkiem że chodzi o pojazdy specjalistyczne lub osprzęt przeznaczony dla pszczelarstwa.  Sprzęt używany nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Terminy.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej do 31.05.2009 r. w Regierungspräsidium Freiburg (główny urząd rejencji, prezydium), który rozpatruje wnioski i decyduje o przyznaniu pomocy.

Niezbędna dokumentacja.

Elementami składowymi wniosku są: dowody spełniania kryteriów dostępu, opis planowanych działań inwestycyjnych wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz zobowiązanie wnioskodawcy co do wykorzystania zakupionego sprzętu wyłącznie na cele poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu miodu.

Forma i wysokość pomocy.

Refundacja do wysokości 30% wydatków zakwalifikowanych do dofinansowania, lecz nie może przekroczyć 10 000 EUR. Nie dopuszcza się refundacji poniżej 500 EUR. Podatek VAT nie podlega refundacji.

Materiał ten należy traktować jedynie jako skrócony przegląd dofinansowania inwestycji dostępnego dla pszczelarzy w Badenii-Wirtembergii. W celu uzyskania pełnych informacji należy przeanalizować szczegółowe regulacje3)7) dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Badenii-Wirtembergii (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg) - www.mlr.baden-wuerttemberg.de .

Andrzej Niedźwiedzki

MODR w Warszawie

Oddział w Ostrołęce

Źródła:

1) Badenia-Wirtembergia [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia. (pl.wikipedia.org)

2) Imkerei In Baden-Wuerttemberg [online]. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Badenii-Wirtembergii. (www.mlr.baden-wuerttemberg.de)

3) Richtlinie des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse vom 15.10.2007. (www.mlr.baden-wuerttemberg.de)

4) Niedźwiedzki A. 2007: Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa - Jak to robią inni? Jakie wsparcie mają austriaccy pszczelarze w sezonie 2006/2007? Wieś Mazowiecka, 7-8(93):10, 15.

5) Niedźwiedzki A. 2008: Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa - Jak to robią inni? Jakie wsparcie mają bawarscy pszczelarze w sezonie 2007/2008? Wieś Mazowiecka, 10(106):12.

6) Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2008/2009. (www.arr.gov.pl)

7) Durchführungshinweise zur Richtlinie des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse vom 01. Januar 2008. (www.mlr.baden-wuerttemberg.de)

8) Strona internetowa Landesverband Badischer Imker e.V. (www.badische-imker.de)

9) Strona internetowa Landesverband Württembergischer Imker e.V. (www.lvwi.de)

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.