MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Dotacje wspierające przedsiębiorczość

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zatwierdzonym przez Komisję Europejską 12 grudnia 2014 r. uwzględnione zostały działania wspierające tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich dla osób chcących rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą oraz firm już istniejących, których właściciele chcieliby skorzystać z dofinansowania na ich dalszy rozwój.

Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” skierowane jest do osób mieszkających na obszarach wiejskich, którzy chcieliby podjąć się prowadzenia własnej firmy.

                                                          Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem przystąpienia do ubiegania się o pomoc finansową z powyższego działania jest fakt, że wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
   • jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
   • gospodarstwo rolne, w którym pracuje, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
   • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje,
   • gospodarstwo rolne, w którym pracuje, położone jest w miejscowości należącej do:
      ◊ gminy wiejskiej lub
      ◊ gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
      ◊ gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
   • przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej,
   • nie jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
      ◊ „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
      ◊ „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.
                                                          Jaka pomoc i na co?
Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł, która wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Beneficjentem może być osoba fizyczna.
Kryteria wyboru mogą w szczególności preferować operacje, które będą miały charakter innowacyjny, realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa”. Dodatkowo realizowane przez osoby mieszkające na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie,  posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie oraz zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu, do zarejestrowania działalności w odpowiednim rejestrze lub systemie, do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem oraz do tego, że nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.
W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” przewidziane jest wsparcie finansowe z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie:
•    sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nie rolnych,
•    rzemiosła lub rękodzielnictwa,
•    turystyki wiejskiej,
•    przetwórstwa i sprzedaży produktów nie rolnych,
•    świadczenia usług socjalnych, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
•    działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
•    działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.
Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.
                                   „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”
Działanie to przeznaczone jest dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
   Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się:
      • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku,
      • koszt zakupu ciągnika rolniczego (może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych).
   Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.
   Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).
    Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki przez wnioskodawcę:
      • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
      • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa,
      • zadeklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.
                                                     Warunki uzyskania preferencji    
O środki finansowe z powyższego działania nie mogą ubiegać się podmioty, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013. Kryteria oceny będą ukierunkowywać wsparcie na operacje, które w najwyższym stopniu przyczyniać się będą do poprawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla małych gospodarstw, przyczyniać się będą do realizacji priorytetów horyzontalnych UE.
   W związku z tym zastosowane zostaną preferencje dla operacji, które spełnią następujące kryteria:
   • przyczynienie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej:
      ◊ innowacyjności poprzez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem, nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy,
      ◊ przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny,
   • nie korzystanie ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013 w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013.
   • realizowanie inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.
Justyna Iwaniuk, Oddział Siedlce
Źródło: „PROW 2014-2020” www.arimr.gov.pl
Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.