Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Agroturystyka w wydaniu MODR

„Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”, to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 Turystyka, zrealizowany w 2014 roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Turystyka wiejska jest nieodzownym elementem turystyki na Mazowszu i wpisuje się w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Pozwala na dywersyfikację źródeł dochodów miejscowej ludności. Dzięki rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, społeczność lokalna może liczyć na zwiększenie liczby oraz zróżnicowanie miejsc pracy, wykształcenie umiejętności gospodarczych, utrzymanie i ożywienie lokalnego rzemiosła, sztuki ludowej czy wdrożenie nowych innowacyjnych pomysłów. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi działania w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej, dotyczące przekwalifikowania rolników w kierunku tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu, przygotowania gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej do prowadzenia usług turystycznych na odpowiednim poziomie jakościowym, tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz ich promocji. Działalność ta zaowocowała współpracą z ponad 300 obiektami turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Większość z nich, to klasyczne gospodarstwa rolne, które oferują możliwość obserwowania i uczestniczenia w życiu gospodarstwa, poznawania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, życia na wsi oraz korzystania ze zdrowego wiejskiego jedzenia. Takie gospodarstwa najczęściej wybierają rodziny z dziećmi. Z informacji uzyskanych od kwaterodawców wiemy, że potencjalnym turystą odwiedzającym mazowieckie gospodarstwa agroturystyczne, często tylko w weekendy, jest dość zamożny i wykształcony mieszkaniec Warszawy lub innych dużych miast. Wiedza ta pozwala na określenie potrzeb i oczekiwań docelowej grupy gości, poszukujących produktów wysokiej jakości oraz kompleksowości oferowanych usług. W tym projekcie postanowiliśmy przedstawić właśnie taki kompleksowy produkt, wykorzystując mniej znany potencjał turystyczny Mazowsza, drzemiący w tzw. ”małych ojczyznach, zapomnianych prowincjach”. A wszystko mieści się w popularnej grze terenowej - geocaching. Ideą przewodnią projektu było połączenie tej innowacyjnej usługi z ofertą turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Mazowsza. Piękne krajobrazy, bogactwo natury, ciekawe walory kulturowe to determinanty rozwoju usług turystyki wiejskiej w województwie mazowieckim. Pełne wykorzystanie tych zasobów oraz osiągnięcie efektów synergicznych jest możliwe dzięki integracji obiektów świadczących usługi turystyczne, w wyniku czego ich oferta może być bardziej urozmaicona. Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie następujących działań:

 

I. Opracowano siedem tematycznych szlaków turystycznych - przeprowadzono weryfikację i analizę zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mapkaMazowsza, która służyła wytypowaniu i opracowaniu siedmiu tematycznych szlaków. Stawialiśmy na ciekawe, mało znane miejsca, które warto poznać i pokazać turystom. W konsekwencji, dzięki olbrzymiej pracy i zaangażowaniu pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, zostały opracowane wymienione poniżej szlaki tematyczne, które oprócz atrakcji turystycznych zawierają również obiekty współpracujące z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie,  świadczące usługi agroturystyki i turystyki wiejskiej.

„Okruszki historii – od Puszczy Bolimowskiej do Kampinoskiej”: - okolice Sochaczewa

Szlak rozciąga się na długości ok. 100 km, między głównymi trasami komunikacyjnymi, na zachód od Warszawy. Zarówno ci, których zachwycają pejzaże Chełmońskiego czy muzyka Chopina, jak i ci, którzy są żądnymi przygód miłośnikami wędrówek przyrodniczych, znajdą tu coś dla siebie. Obok zabytków i miejsc ciekawych historycznie, obszar ten obfituje w pomniki przyrody i tereny chronionego krajobrazu. Ten szlak, to wędrówka śladami ciekawych historii i bogatej przyrody Puszcz – Bolimowskiej i Kampinoskiej.

 

„Przyroda północno-wschodniego Mazowsza” – okolice Ostrołęki
Szlak o długości ok. 170 km prezentuje rezerwaty przyrody i miejsca o wyjątkowej architekturze krajobrazu, dużych powierzchniach leśnych, urozmaiconej rzeźbie terenu oraz znacznej ilości rzek, strumieni, łąk oraz wydm. Inspiracją do utworzenia  szlaku była chęć zaprezentowania przyrody północno-wschodniego Mazowsza w jej dzikiej, nienaruszonej, pierwotnej formie.

 

„Powrót do korzeni” – okolice Płocka
Szlak o długości ok. 200 km, prezentuje miejsca przeszłości kulturowej, religijnej i historycznej istotne dla teraźniejszości regionu. Jest on szansą na dotarcie do źródeł, z których się wywodzimy i miejsc, które mówią o naszej przeszłości. Przemierzając ten szlak przypomnimy sobie smaki i zapachy dzieciństwa.

 

„Świadkowie dziejów północnego Mazowsza” – okolice Płońska
Szlak o długości ok. 250 km prezentuje miejsca związane z regionem, świadczące o jego tożsamości. Znajdziemy tu zabytkowe budowle, urocze wiejskie kościółki, dworki szlachecki, które opowiadają historie o swoich budowniczych, artystach, rodzinach. Kolejne ślady przeszłości to cmentarze, pomniki, przydrożne kapliczki i świątki, które stanowią ważną część naszego dziedzictwa kulturowego. Na terenie szlaku znajdują się liczne ścieżki rowerowe i edukacyjne, spływy kajakowe i wiele innych atrakcji wartych odwiedzenia.

 

„Dziedzictwo kulturowe Ziemi Radomskiej” – okolice Radomia

Długość szlaku to ok. 240 km. Upamiętnia on życie wielu ciekawych postaci związanych z regionem Południowego Mazowsza, których działalność twórcza miała wpływ na ukształtowanie i rozwój kultury ziemi radomskiej. Dodatkowymi atrakcjami są liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe, ukazujące walory przyrodnicze Ziemi Radomskiej.

 

„Magiczne Mazowsze” – okolice Siedlec

Szlak na wschodnim Mazowszu, prezentuje niezwykłe miejsca, pełne tajemnic, magii i legend. Są tu niezapomniane atrakcje i radosne niespodzianki dla każdego, kto go odwiedzi. Wśród nich są piękne miejsca widokowe, skarby przyrodnicze, miejsca kultu religijnego i zabytki kultury połączone z tajemniczymi legendami. Odwiedzając „Magiczne Mazowsze” można poznać elementy szlaku „Wielki Gościniec Litewski” i „Kraina Mistrza Twardowskiego”. Szlak mierzy ok. 120km.

 

„Szlacheckie rezydencje i królewskie włości” – okolice Warszawy

Szlak tworzy ok. 290 km pętlę wokół Warszawy i prezentuje ciekawe historycznie miejsca na Mazowszu, związane z dziejami Polski. Głównymi elementami szlaku są dwory, zamki i pałace dawnych właścicieli ziemskich oraz książąt mazowieckich. Na jego terenie znajdują się parki krajobrazowe: Kampinoski, Mazowiecki i Chojnowski, liczne szlaki rowerowe i wiele innych atrakcji godnych polecenia.

 

II. Wydano broszurę informacyjną „Geocaching innowacyjną formą turystyki wiejskiej na Mazowszu”
broszura
w nakładzie 1000 egzemplarzy, której celem jest przybliżenie idei geocachingu, stanowiącego rodzaj gry terenowej, odbywającej się za pomocą urządzenia GPS. Geocaching jest popularny na całym świecie. Ułatwia odkrywanie ciekawych, często nieznanych miejsc, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ruchu turystycznego. Geocaching to szansa dla takich krain jak Mazowsze,  nie w pełni odkrytych, a bogatych w przepiękne miejsca, które warto odwiedzić i poznać. Nadrzędną ideą gry jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia miejsc wyjątkowych, poprzez odkrywanie ukrytych skrytek, za pomocą GPS. Chowający umieszcza skrytkę w terenie oraz w serwisie geocachingowym jej opis, zawierający oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna w systemie GPS), dodatkowe informacje ułatwiające znalezienie skrytki, a także wiadomości przybliżające miejsce ukrycia i ewentualne inne atrakcje turystyczne w okolicy. Ponadto umieszcza ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach, na które szukający można natrafić w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych czy dzieci. Znalazca, po odkryciu skrytki powinien wpisać się do dzienniczka znajdującego się w skrytce (podać np. swoje imię, swój identyfikator jeśli jest zarejestrowany w serwisie geocachingowym, datę wpisu) oraz na portalu geocachingowym. W nagrodę może zabrać jeden z ukrytych w pojemniku upominków, jednocześnie powinien zostawić nowy, nie mniej atrakcyjny.


III. Wytypowano lokalizację i założono ponad 70 skrytek – geocachy w terenie i na portalu internetowym www.geocaching.com

zdjecie 1Geocaching, jak wspomniałam wcześniej, polega na odkrywaniu miejsc za pomocą ukrytych skrytek - geocachy, których zlokalizowanie możliwe jest dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. W projekcie, skrytki tworzono przy wykorzystaniu różnego rodzaju pojemników, od najmniejszych magnetycznych do większych, szczelnie zamykanych. Wewnątrz pojemnika umieszczono przede wszystkim logbook, czyli papierowy dziennik wpisów, ołówek, mały drewniany klocek z logo MODR Warszawa, służący wymianie. Skrytki umieszczono przy atrakcjach wskazanych na szlaku. Turyści poszukujący i odkrywający skrytki poznają ciekawe miejsca na Mazowszu, związane z jego historią, przyrodą i dziedzictwem kulturowym.zdjecie 2Każda skrytka posiada swój opis w serwisie internetowym. Oprócz współrzędnych podaje się tam informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań. Oprócz tego opisy zawierają informacje dotyczące danego miejsca, historię
i ciekawostki.

 
IV. Opracowano i wydano katalog „Agroturystyka i turystyka wiejska na Mazowszu”

zdjecie 3
w wersji polsko-angielskiej, nakładzie 10000 egzemplarzy, stanowiący ważny element promocji oferty turystyki wiejskiej Mazowsza. Katalog podzielony jest na siedem regionów, prezentujących opisane powyżej szlaki tematycznej, na których pokazane jest bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Katalog promuje oferty wypoczynku w ponad 250 obiektach Wiejskiej Bazy Noclegowej - gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Dzięki rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, odkrywamy Mazowsze, te z pozoru monotonne, nizinne krajobrazy, które przy bliższym poznaniu zaskakują jednak swoją różnorodnością.

 

V. Wykonano aplikację „Magiczne Mazowsze”

zdjecie 4Aplikację „Magiczne Mazowsze” można pobrać w sklepie Google Play (Android) w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Wystarczy otworzyć „Sklep Play” i wyszukać aplikację po nazwie „Magic Mazovia” albo „Magiczne Mazowsze”. Aplikacja jest bardzo ważnym, ogólnodostępnym narzędziem promocji gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz atrakcji turystycznych Mazowsza. Zapraszamy do korzystania.
Link bezpośredni do aplikacji MAGICZNE MAZOWSZE dla Androida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Danuta Arcipowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.