MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Inicjatywa LEADER dla przedsiębiorczych

W całej Polsce 331 stowarzyszeń specjalnych, jakimi są Lokalne Grupy Działania (LGD), ubiegało się o wybór realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Opracowane Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Na Mazowszu o taki wybór ubiegały się w konkursie 32 Lokalne Grupy Działania. Do realizacji strategii wybrano 29 grup, które 17 maja br. podpisały umowy ramowe.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego tylko 3 LGD-y nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów i nie pozyskały środków na inicjatywy oddolne tj. projekty beneficjentów z obszarów wiejskich zgodne z opracowanymi ze społecznością lokalną strategiami ramach inicjatywy Leader.
Pierwsze konkursy LGD-y będą ogłaszały niezwłocznie po podpisaniu umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a więc na przełomie II i III kwartału 2016 roku. Każda LGD indywidualnie ustala harmonogram naboru wniosków, który stanowi załącznik do umowy ramowej.

Kasa dla przedsiębiorców i planujących biznes
Każda LGD przeznaczyła ponad 50% środków z LSR na rozwój przedsiębiorczości, na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy gospodarczej w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, usług lokalnych i świadczenie usług turystycznych. Każdy projekt z zakresu przedsiębiorczości składany do LGD przez beneficjenta ma zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty, a osoba ma być zatrudniona na podstawie umowy o pracę i lub spółdzielczej umowy o pracę. Wszystkie stowarzyszenia w kryteriach wyboru preferują przedstawicieli grup defaworyzowanych, bowiem dla nich mają być tworzone nowe miejsca pracy.
Szczegóły dotyczące ogłaszanych konkursów będą pojawiały się na stronach internetowych LGD-ów. Potencjalni beneficjanci powinni dokładnie poznać założenia LSR na swoim terenie i lokalne kryteria wyboru projektów, ponieważ w każdej LGD są inne. Po sprawdzeniu wymogów formalnych mogą przystąpić do opracowania wniosku o przyznanie pomocy z pracownikiem LGD. Pomoc dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą obszarze wiejskim nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowalnych (wysokość premii określa LSR - jest różna w poszczególnych LGD-ach).
Jest to atrakcyjne wsparcie, ale trzeba skrupulatnie wypełnić warunki uzyskania pomocy.

Co powinien wiedzieć obecny i przyszły przedsiębiorca?

Wytyczne dla przedsiębiorców i osób planujących biznes, ubiegających się o wsparcie z LEADER-a w latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości są następujące:

 1. Wnioskodawca musi być obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnim, mieszkać na obszarze objętym LSR lub prowadzić działalność na terenie LSR (adres wpisany do CEiDG). Gdy operacja będzie realizowana w ramach działalności spółki cywilnej powyższe warunki muszą spełniać wszyscy wspólnicy spółki.
 2. Prowadzący działalność gospodarczą powinien być mikroprzedsiębiorcą lub prowadzić małe przedsiębiorstwo.
 3. Maksymalny czas realizacji operacji wynosi do 2 lat (od podpisania umowy z Samorządem Województwa do dnia złożenia wniosku o płatność, lecz nie później niż do 31.12.2022 r.)
 4. Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.
 5. Operacja inwestycyjna realizowana musi być na terenie LSR i na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o wsparcie.
 6. Podmiot gospodarczy ubiegający się o wsparcie ma wykazać, że posiada kwalifikacje, doświadczenie lub zasoby, albo wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (nie dotyczy to premii na działalność gospodarczą).
 7. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 8. Operacja ma być uzasadniona ekonomicznie i realizowana zgodnie z biznesplanem.
 9. Biznesplan ma zawierać niezbędne elementy wskazane w rozporządzeniu MRIRW – formularz będzie udostępniony przez ARiMR.
 10. Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej (premia) może być przyznana osobie, która w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej i osoba ta nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów oraz osobie tej nie została przyznana wcześniej taka pomoc (w formie premii).
 11. W przypadku pomocy na zakładanie działalności gospodarczej operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy wymagane jest utrzymanie go przez minimum 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej z ARiMR, lub w przypadku samozatrudnienia prowadzenie tej działalności przez minimum 2 lata.
 12. Podmiot, który uzyskał premię na zakładanie działalności po 2 latach, ma prawo ubiegać się o wsparcie na rozwój tej działalności.
 13. W przypadku pomocy na rozwój działalności przedsiębiorca musi utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy i utrzymać je przez minimum 3 lata od wypłaty płatności końcowej. 
 14. Z ubiegania się o pomoc na rozwój przedsiębiorczości są wykluczone następujące rodzaje działalności:
 • - usługi wspierające rolnictwo i następujące po zbiorach;
 • - górnictwo i wydobycie i działalność usługowa wspierająca je; 
 • - przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 
 • - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków;
 • - produkcja metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, motocykli,
 • - transport lotniczy i kolejowy;
 • - gospodarka magazynowa.

Pomoc na podnoszenie kompetencji przedsiębiorców może być przyznana jeśli wnioskodawca
jednocześnie ubiega się o wsparcie na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Co można finansować z dotacji dla przedsiębiorców ?

Refundacja obejmuje koszty kwalifikowalne do których zalicza się:

 • koszty ogólne (w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania, zakupu patentów lub licencji, znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych),
 • zakup innych rzeczy w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające z Kodeksu pracy dla pracowników beneficjanta, w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest inkubator przetwórstwa lokalnego lub współpraca miedzy podmiotami gospodarczymi,
 • koszty muszą być uzasadnione zakresem planowanej operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu i racjonalne,
 • koszty muszą być ponoszone z zachowaniem konkurencyjnego wyboru wykonawców, nawet w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy zamówień publicznych, a wartość zakupu przekracza 20 tys. zł netto.

Co może zaważyć na wyborze wniosku?

Opracowane przez LGD kryteria wyboru wniosków, często premiują:

 • ubieganie się o mniejszą niż maksymalna intensywność pomocy i mniejszą niż maksymalna kwotę wsparcia;
 • zaplanowanie realizacji działań innowacyjnych;
 • zaplanowanie środków na działania wpływające na ochronę środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu;
 • kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku (wniosek zawiera pozwolenia, wymagane zgody, itp.);
 • wykorzystywanie lokalnych produktów i zasobów w realizacji operacji;
 • przynależność do grupy defaworyzowanej określonej w LSR; 
 • doświadczenie i kwalifikacje oraz posiadanie zasobów zgodnych z zakresem planowanej operacji;
 • prowadzenie działalności w branży wskazanej jako kluczowa dla rozwoju danego obszaru; 
 • prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy;
 • korzystanie z doradztwa LGD ewentualnie udział w szkoleniu LGD;
 • utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy;
 • niski koszt utworzenia 1 miejsca pracy.

Jak starać się o środki na przedsiębiorczość od LGD?

Potencjalny beneficjent ( przedsiębiorca lub osoba planująca biznes) powinien:

 • sprawdzać stronę właściwej LGD, aby być na bieżąco z terminami naborów i szkoleń dla wnioskodawców (udział w takim szkoleniu LGD może dać dodatkowy punkt w ocenie wniosku),
 • korzystać z doradztwa pracowników (to również bywa premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosku),
 • poznać z dokumenty regulujące zasady przyznania pomocy: Rozporządzenie MRiRW z 24.09.2015 r. na poddziałanie „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” poz. 1570. Wzór wniosku o pomoc, Instrukcja wypełnienia wniosku itp. ukażą się prawdopodobnie w czerwcu 2016 r.,
 • zapoznać się z zapisami w LSR i procedurami oceny projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza kryteriami wyboru,
 • zgromadzić niezbędne załączniki, pozwolenia, zgody, oraz biznesplan projektu oparty na rzetelnym rozeznaniu cen i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami bezpośrednio, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu do właściwej terytorialnie LGD.

Złożenie wniosku i co dalej ?

 1. Po zakończeniu przyjmowania wniosków, projekty ocenia specjalna Rada, a następnie informuje wnioskodawców o wynikach tej oceny.
 2. Po ocenie Rady, LGD przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie wnioski wybrane przez LGD do finansowania podlegają dalszej ocenie formalnej, a w przypadku braków wnioskodawcy są wzywani do uzupełnień.
 3. Po zakończeniu tej oceny wnioskodawca podpisuje z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy i może rozpocząć realizację biznesplanu.
 4. Po zakończeniu realizacji biznesplanu wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty potwierdzające dokonanie planowanych zakupów i osiągnięcie celów i wnioskuje o płatność w celu uzyskania refundacji.
 5. Po otrzymaniu płatności (od agencji płatniczej - ARiMR) wnioskodawca musi nadal mieć na uwadze zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy odnośnie utrzymania miejsc pracy, promowania otrzymanego dofinansowania z EFRROW, sprawozdawczości, informowania o ewentualnych zmianach teleadresowych czy umożliwienia kontroli uprawnionym organom.

Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (w ramach inicjatywy Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych. Mieszkańcy otrzymują kolejną szansę realizacji dobrych pomysłów i ciekawych projektów, dzięki którym mogą zapewnić sobie i swoim firmom rozwój oraz zmniejszyć bezrobocie na obszarach wiejskich.

Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne w Płońsku
Opracował A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.