MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Organizacja pracy

Organizacja pracy

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zwanym dalej MODR Warszawa, wyodrębnia się 3 poziomy organizacyjne: wojewódzki, oddziałowy i terenowy. Za całokształt funkcjonowania MODR Warszawa odpowiada dyrektor, który kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców, głównego księgowego, dyrektorów Oddziałów oraz kierowników komórek organizacyjnych. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora MODR Warszawa jest Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego.

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
  - Sekcja SIR - sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
 • Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
 • Dział Teleinformatyki
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Księgowości
 • Dział Kadr i Organizacji Pracy
  - Sekcja Kontroli Wewnętrznej
  - Sekcja Zarządzania Jakością

 • Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Stanowisko Bezpieczeństwa Informacji: Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych
 • Audytor Wewnętrzny

Drugi poziom w strukturze organizacyjnej MODR Warszawa stanowią: Oddział Bielice, Oddział Ostrołęka, Oddział Płock, Oddział Poświętne, Oddział Radom i Oddział Siedlce. Zadaniem ich jest merytoryczne wsparcie doradców terenowych oraz pozyskiwanie najnowszej wiedzy i informacji dla prowadzonej działalności doradczej, a także nadzór merytoryczny nad realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

W skład Oddziałów wchodzą:

Samodzielne stanowiska ds.:

 • Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
 • Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
 • Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
 • Księgowości

oraz zespół Administracyjno-Gospodarczy


Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego stanowią trzeci poziom w strukturze MODR Warszawa. Nad ich pracą czuwa kierownik, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Oddziału. Jego zadaniem jest ustalanie priorytetów doradczych na terenie gmin i powiatu w konsultacji z administracją samorządową, współpraca z instytucjami na ich terenie, koordynacja i udział w opracowywaniu programów działalności i okresowych sprawozdań, zapewnianie w miarę możliwości finansowych odpowiednich warunków i środków technicznych do realizacji zadań.

Szeroko pojęte usługi doradcze świadczą wszyscy pracownicy MODR, ale za bezpośredni kontakt z rolnikiem odpowiedzialny jest doradca terenowy. W usługach tych priorytetowy charakter ma pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, propagowanie programów wspierających rolnictwo i obszary wiejskie, wdrażanie i popularyzowanie zasady wzajemnej zgodności, upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa zrównoważonego, prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie książek rachunkowości rolnej FADN, propagowanie ekologicznych metod produkcji i ochrony środowiska.

SCHEMAT ORANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Potwierdzeniem sprawnego zarządzania i działania w MODR Warszawa jest uzyskany certyfikat ISO-9001:2015

Kontynuuj czytanie

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, w kład której wchodzą przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, związków zawodowych rolników, szkół wyższych i rolniczych jednostek badawczo - naukowych, ponadgimnazjalnych szkół kształcących dla potrzeb rolnictwa.

Skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy MODR Warszawa:

 1. Ewa Grodzka - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. Andrzej Kamasa -  przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
 3. Janina Ewa Orzełowska - przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 4. Witold Konarski -  przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 5. Kazimierz Szubiński -  przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 6. Grzegorz Adam Rozesłaniec - przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna";
 7. Arkadiusz Ługowski - przedstawiciel OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych;
 8. Aleksander Kiljańczyk - przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników;
 9. Daniel Płużyczka - przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność";
 10. Krystyna Krzyżanowska - przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 11. Grzegorz Żurek - przedstawiciel IHAR-PIB Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;
 12. Leszek Rozbicki -  przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach.
 Do zadań Rady należy:
 • opiniowanie programów działalności MODR Warszawa oraz sprawozdań z ich realizacji

• zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka Doradztwa
• opiniowanie cennika usług
• wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka.

Kierownictwo

Kierownictwo

dyrektor MODR Warszawa

zastępca dyrektora MODR

zastępca dyrektora MODR

Dyrektorzy Oddziałów MODR Warszawa:

Oddział Bielice

Oddział Ostrołęka

Oddział Płock

Oddział Poświętne

Oddział Radom

Oddział Siedlce

Kontynuuj czytanie

Zadania

Zadania

Działalność doradcza Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w głównej mierze ukierunkowana jest na poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi, podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

 1. Prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie: technologii produkcji, ochrony środowiska, ekonomiki i rachunkowości rolnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz zagród edukacyjnych. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi mazowieckiej, organizację grup producenckich, marketing i przedsiębiorczość, unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę, ekologię i ochronę środowiska, w tym programy rolnośrodowiskowe, nowoczesne technologie produkcji rolniczej.
 2. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi.
 3. Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych.
 4. Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności: prowadzenie strony internetowej http://www.modr.mazowsze.pl/, publikacja miesięcznika "Wieś Mazowiecka" oraz materiałów informacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp.
 5. Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych.
 6. Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej.

Historia MODR Warszawa

Historia MODR Warszawa

Historia doradztwa rolniczego na Mazowszu sięga początku ubiegłego wieku. W 1911 roku ówczesny właściciel Bielic książę Paweł Woroniecki organizował wystawy sprzętu rolniczego. Założył też pierwszą spółdzielnię mleczarską i nowoczesną na ówczesne czasy gorzelnię. W 1923 r. Sejmik Płoński powołał do życia Ognisko Kultury Rolnej i Zakład Doświadczalny w Poświętnem. Celem tej instytucji było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu. Na polu doświadczalnym (o pow. 133 ha) i na polach produkcyjnych prowadzono doświadczenia, dotyczące m.in. uprawy zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków, a także doświadczenia nawozowe. Jesienią 1924 r. zapoczątkowano prowadzenie doświadczeń u rolników. W latach 1923-1939 przeprowadzono w Poświętnem 483 doświadczenia na polu doświadczalnym i 571 doświadczeń w terenie. Równocześnie prowadzono reprodukcję zbóż (212 ha), odmian najlepszych dla tego rejonu kraju, a wyprodukowane nadwyżki sprzedawano okolicznym rolnikom i kółkom rolniczym. Zajmowano się również ogrodnictwem – założono powiatową szkółkę drzew owocowych – oraz zarodową hodowlą zwierząt. W Poświętnem działała także stacja meteorologiczna, funkcjonująca do dziś jako posterunek meteorologiczny. Od 1931 r. nad Ogniskiem patronat objęła Warszawska Izba Rolnicza, a ówczesny teren działania obejmował powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, mińsko-mazowiecki, przasnyski, radzymiński, sierpecki i warszawski. Duże zasługi na rzecz rozwoju rolnictwa wniósł książę Paweł Woroniecki, właściciel Bielic k/Sochaczewa, gospodarujący na powierzchni 625 mórg. Był on prekursorem mechanizacji rolnictwa. Założył pierwszą spółdzielnię mleczarską i nowoczesną gorzelnię. Organizował wystawy sprzętu rolniczego. Zachowało się wiele zdjęć ówczesnych maszyn rolniczych i zaproszeń na pokazy, w tym na próbę pracy pługa motorowego, które są własnością Muzeum im. Walk nad Bzurą w Sochaczewie.

Przez cały okres okupacji hitlerowskiej, aż do wyzwolenia w Poświętnem uprawiano głównie ziemniaki i pszenicę, które wysyłano do Prus jako materiał siewny. W lutym 1945 r. Zakład wznowił działalność początkowo pod kierunkiem Warszawskiej Izby Rolniczej, a po jej rozwiązaniu, przejmowany był kolejno przez Związek Samopomocy Chłopskiej, Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (1947 r.) i w 1950 r. przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Obszar gospodarstwa powiększono z 343 do 534 ha. W oparciu o doświadczenia własne i terenowe wyhodowano ziemniaki Poświęckie Selekcyjne – odmianę plenną i odporną na choroby wirusowe. Wieloletnie doświadczenia pomogły, m.in.: wyselekcjonować najlepsze dla rejonu odmiany żyta, pszenicy ozimej, ziemniaków oraz ustalić optymalne terminy siewu pszenicy i żyta, dawki nawozów azotowych pod rzepak.

Od 1956 r. Ośrodek w Poświętnem podlegał Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie i funkcjonował jako Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, na terenie administracyjnym województwa warszawskiego.Lata 60. to rozwój prac w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej. Rozprowadzano materiał siewny i hodowlano-zarodowy, organizowano wystawy i kursy, wydawano własne publikacje i zamieszczano fachowe artykuły w prasie rolniczej, popularyzowano osiągnięcia rolnicze poprzez szkolenia oraz organizowano i przyjmowano wycieczki.Ważne było zapoczątkowanie doradztwa fachowego dla rolników indywidualnych, wraz z powołaniem gromadzkiej służby rolnej w 1968 r. Rozwijało się doradztwo grupowe, szczególnie dla młodych rolników. Powstają Zespoły Młodego Rolnika (ZMR) i Zespoły Przysposobienia Rolniczego (ZPR).

Reforma administracyjna kraju, wprowadzona 1 czerwca 1975 r., spowodowała kolejną zmianę w organizacji mazowieckiego doradztwa rolniczego. Wojewodowie: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, siedlecki i warszawski powołali w swoich województwach Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego. Lata 80. to wprowadzanie nowoczesnych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powstały Koła Producentów Zbóż (KPZ), których członkowie wprowadzali kompleksowe technologie uprawy. Organizowano gospodarstwa specjalistyczne produkcji zwierzęcej. Prowadzono doradztwo w zakresie planowania produkcji i wyposażania budynków inwentarskich. Upowszechniano krzyżowanie towarowe zwierząt. Doradztwo technologiczne wspierane było szkoleniami i kursami.

Początek lat 90. to przełomowy moment w doradztwie – technologię połączono z informacją rynkową. Wprowadzono doradztwo z zakresu rachunkowości rolnej i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Zapoczątkowane w 1990 r. wdrażanie programu reformy gospodarczej, ukierunkowanej na tworzenie podstaw gospodarki rynkowej, spowodowało reorganizację systemu doradztwa rolniczego. Od 1 stycznia 1991 r. wojewodowie: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, siedlecki, skierniewicki, radomski i warszawski powołują Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Rozpoczęta w 1991 r. w całym kraju reforma doradztwa oparta była o raport sporządzony w wyniku rozmów rządowych z Bankiem Światowym oraz opracowany i systematycznie wdrażany przez 5 lat Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego. Uwzględniono również zalecenia raportu FAO. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określiło zasady, na jakich powinien opierać się nowy system doradztwa rolniczego. Dotyczyły one powszechnej dostępności i uspołecznienia doradztwa, finansowania go z budżetu państwa oraz ścisłego powiązania z nauką rolniczą. Jednym z pierwszych kroków było oddzielenie funkcji doradczych od działalności gospodarczej i produkcyjnej, pozbawiając tym samym ODR-y zaplecza w postaci gospodarstw rolnych. Przy ODR-ach powołano Społeczne Rady Doradztwa Rolniczego.

Na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,poz.2507 ze zm.) zadania z zakresu doradztwa rolniczego na obszarze województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2005 roku, realizuje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Do dnia 31 lipca 2009 roku MODR Warszawa był państwową jednostką organizacyjną podległą wojewodzie mazowieckiemu. Z dniem 1 sierpnia 2009 roku MODR Warszawa stał się samorządową wojewódzką osobą prawną podległą sejmikowi województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2013 roku MODR Warszawa podlegał zarządowi województwa mazowieckiego. Od 20 sierpnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Zgodnie z nimi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, podległą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

W skład wystawy wchodzą walce do gniecenia kartofli, maszyna do skrobania kartofli oraz lokomobila o sile 6-8 koni.Fabryka maszyn przemysłowych założona przez Ewansa, Lilpopa i Rau’a była największym zakładem produkcyjnym w międzywojennej Warszawie.

Kontynuuj czytanie

Więcej artykułów…

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.