Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Już po raz ósmy nadszedł czas składania wniosków o płatności rolnośrodowiskowe. Od ubiegłego roku jest to jeden wspólny wniosek do przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i płatności rolnośrodowiskowych.

Tradycyjnie, jak co roku, w nowym programie rolnośrodowiskowym z PROW  2007-2013 są zmiany.

 

więcej

Propozycje zmian ministerstwo rolnictwa podało w listopadzie 2010 roku i zostały one szczegółowo opisane w styczniowym numerze Wsi Mazowieckiej. Po konsultacjach społecznych pojawiły się jednak kolejne istotne zmiany.

Rolnicy już  realizujący program pozostaną na dotychczasowych zasadach wypełniając wszystkie zapisy z planu rolnośrodowiskowego. Powinni jednak mieć świadomość, że nieprzestrzeganie zobowiązań, które podjęli składając pierwszy wniosek, może skutkować często dotkliwymi sankcjami. W roku 2011 do programu mogą przystąpić rolnicy, którzy zakończyli swoje zobowiązanie z lat 2004-2006 oraz nowi, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tym działaniu.

***

Program rolnośrodowiskowy to 9 pakietów, które mogą być realizowane na terenie gospodarstwa rolnego w zależności od wyboru dokonanego przez rolnika i od spełnienia określonych kryteriów. Rolnik do programu przystępuje na okres 5. lat. W ramach każdego pakietu znajdują się warianty, które zawierają zestawy zadań, wykraczające poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.

Płatności wynikające z realizacji różnych pakietów na tej samej powierzchni są sumowane. Program rolnośrodowiskowy jest zachętą finansową dla rolników, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad w nim zawartych. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować sankcjami finansowymi w zależności od dokonanej oceny stwierdzonej niezgodności. Przede wszystkim należy pamiętać o prowadzeniu rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych działek rolnych gospodarstwa. Trzeba też mieć świadomość, że podejmuje się utrzymania przez  5 lat gruntów zadeklarowanych do programu. Sankcje za zmniejszenie powierzchni nie dotyczą zmniejszeń nie przekraczających 3% całkowitej powierzchni objętej zobowiązaniem rolnośrodowiskowym i nie przekraczających  2 ha.


Pakiety rolnośrodowiskowe 2007-2013

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

360 zł/ha gruntów ornych

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

od 260 do 1800 zł/ha

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

500 zł/ha trwałego użytku zielonego(od 2011 tylko na obszarach NATURA 2000)

Pakiet 4. i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i na obszarach Natura 2000

od 550 do 1370 zł/ha trwałego użytku zielonego

Pakiet 6.Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

od 570 do 4700 zł/ha

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

od 320 do1500 zł/sztukę

Pakiet 8.Ochrona gleb i wód

od 330 do 420 zł/ha

(od 2011 na gruntach erozyjnych od 458 do 690 zł/ha)

Pakiet 9. Strefy buforowe

44 do 110 zł/100mb

***

Proponowane istotne zmiany w programie rolnośrodowiskowym 2011 roku:

 • Pakiet 3 będzie dostępny tylko na obszarze Natura 2000;
 • Możliwość sporządzenia dokumentacji przyrodniczej do Pakietu 4 i 5 w roku rozpoczęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego;
 • Możliwość jednorazowego zwiększenia powierzchni w pakiecie lub dodanie jako nowego pakietu w trakcie realizacji zobowiązania w 2 lub 3 roku (dotyczy tylko pakietów 4, 5, 6 lub 7);
 • Zwiększenie stawki płatności na obszarach zagrożonych erozją wodną w przypadku realizacji Pakietu 8 z 330 zł/ha na 458 zł/ha wsiewki poplonowe, z 420zł/ha na 750zł/ha międzyplon ozimy, i z 400zł/ha na 690 zł/ha międzyplon ścierniskowy;
 • Zniesienie konieczności opiniowania pakietów przyrodniczych (pakiety 3,4 lub 5) przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska;
 • Ustalenie pierwszego terminu koszenia w przypadku pakietów 1 i 2 najpóźniej do 31 lipca, lub wypasanie w okresie wegetacyjnym traw na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie;
 • Zniesienie obowiązku dostarczania do ARiMR kopii zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwaekologicznego;
 • Od 2011 roku do wniosku o przyznanie pierwszej płatności  do ekologicznych upraw sadowniczych (drzew lub winorośli), wprowadzenie nowego załącznika (oświadczenia), że te uprawy nie są prowadzone na gruntach z systemem melioracji;
 • W pakiecie 7 – płatność do sztuk fizycznych zwierząt utrzymywanych w programie genetycznym oraz utrzymywanie przez 5 lat liczby zwierząt nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w 2011 r. oraz możliwość zastąpienia zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki określone w programie;
 • Zmiana poziomu sankcji dla poszczególnych pakietów;
 • Ujednolicenie liczby punktów za niezgodności w ramach podstawowych wymagań;
 • Przewiduje się nowe kategorie siły wyższej lub wyjątkowe okoliczności, w przypadku wystąpienia których zwrot udzielonych płatności nie będzie wymagany.

***

Wnioski o płatność rolnośrodowiskową ARiMR będzie przyjmować w terminie od 15 marca do 16 maja tego roku. Zainteresowanych przystąpieniem do programu rolnośrodowiskowego prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w programie  i kontakt z doradcami rolnośrodowiskowym, którzy udzielą informacji i pomogą w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Doradcy przedstawią ostateczne zasady jakie będą obowiązywały w 2011 roku po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego.


Krystyna Saganowska

MODR Warszawa – Oddział Bielice


Uwaga - Informacje na dzień 2 marca 2011r. na podstawie projektu zmian do Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów.


Przyg. A.D.