Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Najprawdopodobniej ten rok może okazać się ostatnim, w którym można będzie przystąpić do realizacji programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Wszystko zależy od tego, jaka liczba wniosków wpłynie do ARiMR, ponieważ wyczerpuje się pula środków przeznaczona na wsparcie tego działania.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że programy o podobnym charakterze rozpoczną się najprawdopodobniej w 2015 roku.

Na pewno pakiet 2 rolnictwo ekologiczne będzie wówczas oddzielnym działaniem, a jak będą wyglądać pozostałe pakiety niewiele wiadomo. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 wskazuje priorytety dla działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i zarządzaniem gruntami poprzez środki rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi  szczególnymi ograniczeniami. Co się kryje pod takimi sformułowaniami? Dowiemy się za dwa, albo trzy lata.


Niczego nie ryzykujemy

Przystępując do programu w tym roku, należy wziąć pod uwagę (pomimo iż działanie jest pięcioletnie), że zobowiązania w ramach PROW 2007-2013 wygasną w momencie wejścia w życie programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2014-2020. ARiMR poinformuje o tym wszystkich realizujących program do końca roku 2012. Rolnicy będą mieli dwie możliwości, albo przystąpią do nowego programu rolnośrodowiskowego, którego jeszcze w chwili obecnej nie znamy, albo - bez konsekwencji - przerwą realizację programu po dwóch czy trzech latach.

Tak jak w latach ubiegłych rolnicy decydujący się na przystąpienie do tego programu, przed złożeniem wniosku muszą - przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego - opracować „Plan działalności rolnośrodowiskowej". Dodatkowo, jeśli wymogi danego pakietu tak stanowią, należy zgromadzić potrzebną dokumentację (np. dokumentację przyrodniczą siedliskową lub ornitologiczną, albo wyniki analizy gleby).

Wszyscy rolnicy, którzy byli beneficjentami PROW 2004-2006 zakończyli swoje zobowiązanie
z końcem lutego 2012 r. Będą oni mogli ponownie rozpocząć realizację kolejnego programu rolnośrodowiskowego, tym razem w ramach PROW 2007-2013, w którym obowiązują nieco inne wymogi i inne stawki płatności. W prognozach, ministerstwo zakłada, że większość z nich przystąpi do nowego programu.


Więcej pakietów, więcej pieniędzy

W roku 2012 dostępnych będzie nadal 9 pakietów: Pakiet 1.Rolnictwo zrównoważone, Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakiet 4 i 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami i na obszarach Natura 2000, Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie, Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie, Pakiet 8. Ochrona gleb i wód, Pakiet 9. Strefy buforowe. Jedynie Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone od ubiegłego roku dostępny jest tylko na obszarach Natura 2000. W ramach każdego pakietu są warianty, które zawierają różne wymogi. Rolnik może zdecydować się na realizację jednego lub kilku pakietów: wspólnie z doradcą, wybiorą optymalną wersję dla konkretnego gospodarstwa. Maksymalnych płatności mogą się spodziewać ci rolnicy, którzy podejmą się realizacji kilku pakietów.

Dopuszczalne zmiany

Podjęte przez rolnika pięcioletnie zobowiązanie nie może ulec zmianie w okresie jego realizacji, choć istnieją od tej zasady pewne wyjątki (zapisane w rozporządzeniu) np. polegające na jednorazowym zwiększeniu powierzchni realizacji pakietu 4,5 i 6 lub dodaniu pakietu 4,5,6 lub 7, a także zamiany zobowiązania z pakietu 3 na pakiet 4 lub 5.

Bez sankcji można też w trakcie realizacji programu zmieniać warianty i ich powierzchnię w pakiecie 2, w pakiecie 8 oraz pakiecie 3 i 6. Można również zwiększyć liczbę zwierząt w pakiecie 7, jeśli nie koliduje to z programem ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

Rolnik realizujący program może przekazać zobowiązania w części, lub całości. Wniosek
w tej sprawie należy złożyć w powiatowym biurze ARiMR, w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania.


Warto się zdecydować


Program rolnośrodowiskowy stanowi wsparcie dla wielu gospodarstw, pod warunkiem przestrzegania zawartych w nim zobowiązań. Dlatego wszystkich rolników realizujących program, zachęcam do przeglądu planu działalności rolnośrodowiskowej, uzupełnienia rejestru działań rolnośrodowiskowych i innych dokumentów związanych z realizacją programu - przed złożeniem wniosku kontynuacyjnego. Pozwoli to na uniknięcie często dotkliwych sankcji za nieprzestrzeganie podjętych zobowiązań. Nie dotyczą one jednak sytuacji wystąpienia siły wyższej bądź wyjątkowych okoliczności, na które beneficjent nie miał wpływu,
i których nie mógł przewidzieć w czasie przystępowania do programu. Wszystkie takie przypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie posiada wyspecjalizowaną kadrę doradców zarówno w Oddziałach jak i w Terenowych Zespołach Doradztwa
i zaprasza wszystkich zainteresowanych  rolników do współpracy.

15 marca 2012 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmiany w programie rolnośrodowiskowym wynikające z tego rozporządzenia szczegółowo zostały przedstawione w marcowym numerze WM.


Krystyna Saganowska

MODR Oddział Bielice

Przyg. ade