Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A
Od 15 stycznia 2010 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.): zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka i mieszanek zbożowych i pastewnych. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym w kategorii elitarny lub kwalifikowany, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone pod przedplon lub na poplon.
 

A oto stawki dopłat do 1 ha:

 • Zboża, mieszanki zbożowe i pastewne - 100 zł
 • Rośliny strączkowe - 160 zł
 • Ziemniaki - 500 zł

Dopłaty obejmują następujące gatunki roślin uprawnych:

 

1) Zboża: pszenica zwyczajna, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies.

 

2) Rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, wyka siewna.

 

3) Ziemniaki.

 

Ilość materiału siewnego zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni musi być nie mniejsza niż minimalna ilość, jaka powinna być zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

 

Podajemy minimalne ilości wysiewu w kg/ha dla materiału siewnego:

 
 • pszenica zwyczajna – 150
 • żyto populacyjne - 130
 • żyto mieszańcowe lub syntetyczne - 80
 • jęczmień - 130
 • pszenżyto -150
 • owies -150
 • łubiny (żółty, wąskolistny lub biały) - 150
 • groch siewny - 200
 • wyka siewna - 80
 • bobik - 270
 • ziemniaki - 2000
 • mieszanki zbożowe lub pastewne sporządzone z materiału siewnego wymienionych gatunków - 140
 

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego lub sadzeniaków może ubiegać się producent rolny, który:

 • posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
 • zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:

a) zakupiony od:

 

- przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

 

- podmiotu prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,

 

- podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze pozostałych państw członkowskich UE, jeżeli materiał ten został zakupiony, przywieziony i wysiany przez producenta rolnego w jego gospodarstwie,

 

b) wytworzony:

 

- we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie (Dz.U. z 2007 roku, nr 41, poz. 271 z późn. zm.).

 

Czynności niezbędne do uzyskania dopłaty

 

Należy złożyć wniosek we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, OT ARR. Dopłat do zużytego materiału siewnego udziela Agencja Rynku Rolnego dla rolników z województwa mazowieckiego, której siedziba OT ARR mieści się w Warszawie przy ul. Jerzego Waszyngtona 146.

 

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców. Rejestracja jest konieczna dla producentów ubiegających się o zwrot dopłaty po raz pierwszy.

 

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składa się w terminie od 15 stycznia do 15 lipca.

 

Załączniki i oświadczenia:

 • oryginały lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika OT ARR,
 • zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie producent rolny otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku, nie dotyczy dotacji otrzymanych do materiału siewnego udzielonych przez OT ARR.

Po uzyskaniu dotacji do materiału siewnego producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Służby OT ARR przeprowadzają kontrole na miejscu u producenta rolnego, któremu udzielono dopłaty do materiału siewnego. Kontrole dotyczą weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentów. Powierzchnie obsiane materiałem kwalifikowanym powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty obszarowe. Przyznaną dotację potwierdzoną decyzją Dyrektora OT ARR przekazuje się w ciągu 30 dni od jej wydania na konto podane we wniosku przez rolnika.

 

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

 

Pomocy przy opracowaniu wniosku udzielają doradcy MODR w Warszawie

 

Lilla Rajchel

 

MODR w Warszawie

 

Oddział w Płocku