Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operacje pt.: Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla oraz Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt pt. „ Wspieranie rozwoju innowacyjnych form pozarolniczej działalności na obszarach Mazowsza” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017  w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje trzy konferencje pod wspólną nazwą „Nauka praktyce w obszarze innowacyjnych technologii rolniczych w kształtowaniu i ochronie środowiska” wpisane do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

14 września Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Utworzenie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Poświętne w Płońsku”, realizowaną w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

MODR Warszawa zgodnie z założeniami pierwszego etapu operacji pn. „Utworzenie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Poświętne w Płońsku”, serdecznie zaprasza rolników, przedstawicieli środowiska nauki i biznesu na konferencję w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dotyczącą w głównej mierze ustalenia zasad współpracy środowisk zainteresowanych wdrażaniem innowacji w rolnictwie, a tym samym podniesieniem konkurencyjności mazowieckiego rolnictwa.

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

logo sir

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty, a jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

18 kwietnia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podczas którego odbyła się dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017. Trzyczęściowy projekt planu został zaakceptowany przez Grupę Roboczą, jedynie konkurs na operacje do realizacji w Planie Operacyjnym w części Jednostki Centralnej pozostał nierozstrzygnięty.

W dniach 23 i 24 marca br. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla pracowników wykonujących zadania na rzecz SIR.