Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystępuje do realizacji następujących operacji wpisanych do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w ramach działania 5 (Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy):

  1.  Z SIRem do innowacji, której celem jest promocja wielopodmiotowego podejścia do tematu innowacyjności w rolnictwie tj. skupianie nauki, praktyki i doradztwa czego przykładem jest działanie „Współpraca” w ramach którego będą tworzone grupy operacyjne łączące naukowców, rolników, przedsiębiorców i doradców. W ramach operacji zostanie opracowana i wydrukowana ulotka na temat SIR i broszura dotycząca działania „Współpraca”.
  2. Dobre praktyki w obszarze innowacji i wdrażaniu działania "Współpraca" w rolnictwie Węgier i Austrii. Celem operacji jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Austrii i Węgier, podczas którego przedstawione zostaną gospodarstwa rolne, które skorzystały z dofinansowania unijnego na swoją działalność, wdrożyły innowacyjne rozwiązania w swoich gospodarstwach lub działały w projektach partnerskich. Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach i wymienić się doświadczeniami. Temat wdrażania innowacji w realiach mazowieckiej wsi jest nowością, niezbędnym wydaje się korzystanie z doświadczeń innych krajów i przygotowanie zarówno doradców, jak i rolników do działania „Współpraca” i współdziałania w grupach operacyjnych, przy wykorzystaniu środków unijnych.
  1. Przetwórstwo owocowo-warzywne na poziomie gospodarstwa, obszarem partnerstwa do współpracy w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach operacji zostanie zorganizowana konferencja, która umożliwi zainicjowanie grupy operacyjnej ukierunkowanej na przetwórstwo owocowo-warzywne na poziomie gospodarstwa, będącej beneficjentem działania "Współpraca", dzięki wymianie wiedzy i umiejętności, pomiędzy producentami owoców i warzyw, przedstawicielami jednostek naukowych, przetwórcami żywności, doradcami, również konsumentami. Ułatwi nawiązanie partnerskiej współpracy skupiającej naukowców, rolników, przedsiębiorców i doradców. Ważnym aspektem będzie przekazanie wiedzy na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.
  1. Poprawa bazy paszowej dla bydła z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w przygotowaniu i zadawaniu pasz. Uczestnicy organizowanej konferencji zapoznają się z innowacjami dotyczącymi osiągnięć naukowych, wiedzy i techniki w zarządzaniu zasobami użytków zielonych, prawidłowym ich nawożeniem i pozyskaniem dobrych pasz objętościowych, prawidłowym bilansowaniu dawek pokarmowych, przygotowaniu i zadawaniu pasz z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań techniki. W tym zagadnieniu konieczne jest poszukiwanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań nauki i techniki w branży produkcja mleka, a szczególnie obniżenia kosztów.
  1. Wydłużenie okresu produkcji warzyw pod osłonami poprzez wprowadzenie nowoczesnych konstrukcji tuneli foliowych z podwójną folią i pompowanych powietrzem. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach pod osłonami borykają się z problemami związanymi z rentownością i opłacalnością produkcji. Odpowiedzią na te problemy jest możliwość korzystania z najnowszych technologii i osiągnięć nauki, we współpracy z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych., dodatkowo korzystając ze wsparcia finansowego ze środków unijnych, które oferuje działanie „Współpraca”. Realizacja operacji ma przyczynić się do wskazania możliwości wydłużenia okresu produkcji pod osłonami dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w postaci tuneli pompowanych powietrzem z podwójną folią wszystkie te założone cele mogą być zrealizowane.

Wierzymy, że realizacja tych operacji przyczyni się bezpośrednio do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz ułatwiania tej współpracy. Już teraz zapraszamy do udziału w konferencjach!

 

Magdalena Kowalewska - koordynator SIR

Adam Ptak - broker innowacji

MODR Warszawa