Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Działanie „Współpraca”, które jest objęte Programem Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020, zostało określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 25 i 669).

O pomoc, w tym działaniu może się ubiegać grupa operacyjna EPI, która działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji i składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.

Pomoc przyznaje się na operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z ogłoszeniem Prezesa ARiMR udostępniono formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. w zakładce "Pobierz wniosek".

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłki rejestrowanej u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Jednak w przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, w terminie naboru wniosku, określonym w niniejszym ogłoszeniu, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ogłaszany nabór jest pierwszym naborem wniosków w zakresie działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020, na który został przeznaczony limit środków finansowych w wysokości 20 mln Euro.

 

OPR. Adam Ptak, Magdalena Kowalewska- MODR WARSZAWA

Źródło:

- rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2016r. poz.25;

- strona internetowa MRiRW, ARiMR oraz CDR.

Rozporządzenie jest na stronie internetowej www.minrol.gov.pl w zakładce:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa

oraz www.arimr.gov.pl w zakładce:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html