Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Uaktualniono: 11 października 2017

 

W terminie do 31  października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, w winku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

Pomoc dedykowana jest dla producentów rolnych posiadających numer identyfikacyjny. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wraz z następującymi dokumentami:

- kopią protokołu oszacowania szkód zawierającą informacje o powierzchni upraw rolnych na których wystąpiły szkody oraz/lub zakresie i wysokości szkód w budynkach gospodarczych (służących do produkcji rolnej),

- oświadczeniem producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu (szkodę w lasach potwierdza wojewoda sporządzając adnotacje na oświadczeniu producenta)

-  oświadczeniem/zaświadczeniem dotyczącym pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis)

- kopią polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy, które wynoszą odpowiednio:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 30% z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody,
  • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej w przypadku szkody przekraczającej kwotę 1.050 zł.

 Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej) – nie dotyczy szkód w lasach.

 Formuła wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w dwóch różnych formułach uzależnionych od wysokości procentowej strat w średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższe

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnym wynoszą do 30%
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody wystąpiły w lasach, i/ lub szkody w uprawach rolnym wynoszą powyżej 30% i/lub szkody w budynkach wynoszą powyżej 1.050 zł 

Podstawa prawna

§ 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.). 

 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2017/8-30_09_2017/22_09_2017/Wniosek_huragan_strona_www_02.10..pdf 

 

Oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2017/8-30_09_2017/22_09_2017/Wzor_oswiadczenia__o_pow._lasu.pdf

 

OPR. M. Janicka-Turyk

Źródło: ARiMR