Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W terminie 13-27  września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku wiosennych przymrozków w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wraz z kopią protokołu oszacowania szkód.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo do 15 tys. euro. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy, które wynoszą odpowiednio:

  • 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70%
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70%

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej).

Formuła wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w dwóch różnych formułach uzależnionych od wysokości procentowej strat w średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższe

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30%
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30%.

Podstawa prawna

  • 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPR. Maria Janicka-Turyk

Zródło: ARiMR