Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (poza budynkami mieszkalnymi) mogą ubiegać się o:

  1. kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
  2. kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych, który może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo - składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych): ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych W chwili obecnej w bankach współpracujących z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są środki na udzielanie kredytów preferencyjnych.
  3. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  4. zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;
  5. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego.

Ministerstwo informuje również, że zostanie znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem nowelizacji będzie pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych huraganów. Pomoc będzie przyznawana przez kierownika biura powiatowego ARiMR w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku złożonego przez rolnika w terminie do 30 września 2017 r. Projekt rozporządzenia wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP MRiRW oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo przypomina ponadto, że:

  1. W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ na powierzchnię lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku

płatności w ramach PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

  1. Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia w terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość: (i) zmiany elementu EFA na inny (poprzez zmianę do wniosku o płatność), (ii) w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie, (iii) w uzasadnionych przypadkach powołanie się na działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Podobnie, jak w przypadku płatności bezpośrednich, beneficjenci innych działań PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013, gdy w wyniku wystąpienia huraganu zaistniały np. szkody w gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, powinni złożyć do właściwego organu wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. Ww. dokumenty należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie udziela wszelkich informacji i świadczy pomoc w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych z tytułu poniesionej szkody.

Prosimy zgłaszać się do naszych doradców pełniących dyżury siedzibach gminnych, powiatowych, w oddziałach ośrodka oraz centrali.