Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że 15 maja 2018 r. upływa termin składania wniosków o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 i nie są w stanie zrealizować zobowiązań zawartych w umowie lub decyzji o przyznaniu pomocy, w związku ze stratami wywołanymi przez klęski żywiołowe lub inne zdarzenia siły wyższej, muszą zgłosić takie zdarzenie w ARiMR.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Ekoleader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS.