Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej.

Kryteria dostępności

Osoba fizyczna, pełnoletnia, wpisana do ewidencji producentów, która uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw. Ponadto przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego oraz po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość pomocy

Rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności bezpośrednich w swoim gospodarstwie. Maksymalna stawka płatności bezpośrednich w systemie dla małych gospodarstw (suma wszystkich płatności bezpośrednich z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym) wynosi 1250 euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Przykład:  Rolnik przystąpił do sytemu małych gospodarstw i otrzymał płatności bezpośrednie na poziomie 1000 euro. W 2017 roku wnioskuje o "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Kwotę jaka może uzyskać po przekazaniu gospodarstwa to 4800 euro, która wyliczono w następujący sposób:

wzor na kwote przekazania gospodarstwa

Punktacja

  • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (od 3-5 punktów) - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów

    - gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt

   - gospodarstwo od 3 do 6 ha - 3 pkt

   - gospodarstwo powyżej 6 ha - 5 pkt.

  • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy (od 1 do 3 punkty) – preferowane są gospodarstwa mniejsze

   - gospodarstwo  powyżej 10 ha - 1 pkt

   - gospodarstwo od 5  do 10 ha - 2 pkt

   - gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.

  • gospodarstwo można przekazać osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - 3 pkt.
  • minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunki konieczne

 Powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Rozporządzenie

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Poddzialanie_6_5_Platnosci_na_rzecz_rolnikow_kwalifikujacych_sie_do_systemu_dla_malych_gospodarstw/2016/DzU_z_2016_poz_598-rozporzadzenie_dot_przyznawania_pomocy_w_ramach_poddzialania_6_5.pdf

OPR. Maria Janicka-Turyk

Źródło: Komunikat ARiMR