Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS

greengo 222x70

sir logotyp 150x70fb sir

A A A

Harmonogram PROW 2014-20 do końca roku

od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475).

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
 • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje  nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Więcej na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

OPR.

Maria Janicka

MODR WARSZAWA

Przypominamy! Działanie „Współpraca”

5 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków  i  trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/25/1

Początek formularza

 

Działanie „Współpraca”? Z brokerem innowacji, to nic trudnego!

"Współpraca" to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Działanie „Współpraca”:

 • wsparcie dotyczy: funkcjonowania grup operacyjnych Europejskie Partnerstwo Innowacji (EPI) na rzecz innowacji, oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu.
 • Grupa operacyjna powinna składać się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.
 • Pomoc przyznaje się w wysokości do:
 • 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących oraz związanych z nimi kosztów,
 • 90% kosztów badań i związanych z nimi kosztów,
 • 50% kosztów inwestycyjnych
 • Budżet działania:

57 999 730 EURO dla całego działania.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu 12 mln złotych na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Brokerzy innowacji:

w Centrum Doradztwa Rolniczego oraz we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego działają brokerzy innowacji, którzy udzielają pomocy tworzącym się grupom operacyjnym na rzecz innowacji, a także ułatwiają wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Lista brokerów innowacji

Magdalena Kowalewska

Adam Ptak

MODR Warszawa

 

Zmiany w rozporządzeniu – działanie „Współpraca”

29 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Nowelizacja ustawy PROW 2014–2020 przenosi kompetencje w zakresie wdrażania działania „Współpraca” PROW 2014–2020 z Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. dla działania „Współpraca” PROW 2014–2020 zostało wydane na podstawie przepisów ustawy PROW 2014–2020 sprzed jej nowelizacji z grudnia 2016 r., konieczne jest dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PROW 2014–2020 i określenie kompetencji związanych z wdrażaniem działania „Współpraca” PROW 2014–2020 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z powyższym, rozporządzenie przewiduje przede wszystkim zmiany w zakresie podmiotu wdrażającego działanie „Współpraca” PROW 2014–2020.

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/669/1

Źródło: Uzasadnienie do rozporządzenia

 

Opr. Adam Ptak

MODR Warszawa

 

Od dnia 30 marca do 28 kwietnia 2017 będzie można ubiegać się o pomoc w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

 1. Kryteria dostępu
 • Pomoc jest przyznawana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który od minimum 24 miesięcy jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie i w tym okresie nie prowadził innej działalności zarobkowej,
 • Wielkość ekonomiczna w gospodarstwie max 10 tys. euro. Liczymy ją na podstawie rocznej standardowej produkcji biorąc pod uwagę uprawy roślin w plonie głównym w roku naboru wniosków lub stan średni zwierząt w roku,
 • Wnioskodawca musi uzyskać minimum 10 punktów aby jego wniosek mógł być rozpatrywany. Punkty możemy uzyskać na postawie:

- posiadanego wykształcenia 1-5 punktów,

- rodzaju planowanej produkcji 2-4 punkty ,

- kompleksowości biznes planu 0,5-3 punkty,

- wpływu na realizację celów przekrojowych 0,5-5 punktów,

- docelowej wielkości ekonomicznej 0-5 punktów

- wiek (jeśli w dniu składania wniosku beneficjent posiada nie więcej niż 40 lat) – 3 punkty.

 1. Poziom dofinansowania – premia w wysokości 60 tys. zł
 • I rata 48 tys. zł. Jest ona wypłacana po 90 dniach od dnia przyznania decyzji pod warunkiem złożenia wniosku o płatność, do którego dołączony zostanie dokument potwierdzający realizację biznes planu oraz wydruk z pierwszej strony ewidencji przychodów i rozchodów.
 • II rata – 12 tys. zł. Wypłacana jest po złożeniu wniosku o płatność, który składa się po zrealizowaniu biznes planu, lecz nie później niż 3 lata od wypłaty I raty pomocy.

           80% pomocy przeznaczone będzie na zakup nowych środków trwałych.

 1. W wyniku inwestycji nastąpi wzrost wartości dodanej do poziomu minimum 10 tys. euro i co najmniej 20 % w stosunku do wartości wyjściowej.
 2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się nie później niż 180 dni od końca naboru wniosków.
 3. Szczegółowe informacje na temat działania:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

 

21 stycznia podczas konferencji prasowej w MRiRW, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, którego głównym zadaniem jest wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawił harmonogram PROW 2014-2020 oraz stan realizacji płatności bezpośrednich.

Przygotowany przez MRiRW wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument obejmuje pięć obszarów: rozwój gospodarstw, wzmacnianie przedsiębiorczości, rozwój terytorialny, transfer wiedzy i innowacji oraz wsparcie jakości produkcji. Jak podkreślił minister harmonogram opracowany został do końca roku 2016, co uprości procedury i ułatwi beneficjentom dokładne i terminowe przygotowanie wniosków o wsparcie. W harmonogramie zawarto również działania, do wdrożenia w I kwartale 2017 roku, ale jak poinformował minister ich realizacja może nastąpić wcześniej.

Harmonogram dotyczący wszystkich obszarów wraz z terminami w załączniku:

W podsumowaniu realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok minister poinformował, że w grudniu ubiegłego roku płatności zostały wypłacone 251 660 rolnikom na kwotę 256,6 mln złotych. W styczniu 2016 planowana jest realizacja płatności bezpośrednich dla ok. 500 tys. rolników na kwotę ok. 3 mld złotych, a w lutym dla ok. 100 tys. rolników na kwotę ok. 1 mld zł.

Do 18 stycznia 2016 roku wysłano do rolników ponad 187 tys. spersonalizowanych wniosków wraz z instrukcjami i niezbędnymi załącznikami. Kolejne 320 tys. wniosków jest gotowe do wysyłki.

OPR. WA

 

Działanie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. W naborze, który odbędzie się od 1 do 30 grudnia, mogą się o nią starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze - czyli podmioty które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
W całym budżecie PROW 2014 - 2020 przewidziano na pomoc z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" 693  mln euro. Będzie ona rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, jest uzależniona od tego kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń,  a także za to że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem. Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5; natomiast w przypadku rolników 5 pkt.
Informacja o terminie oraz zasadach udzielania pomocy z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" została podana do publicznej wiadomości także w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.
Żródło: ARiMR

 

Wnioski na modernizację gospodarstw do 17 listopada!

Do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:
•    rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
•    rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
•    rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł
Wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" jest kolejnym rodzajem pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamianym przez ARiMR w tym roku.
Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Źródło: ARiMR

 

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premię może się starać osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

 

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

 

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

 

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

 

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

 

W wypełnianiu wniosków pomogą Państwu doradcy MODR.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie ARiMR.

 

Składamy wnioski o zalesianie

Opublikowano: 2 lipca 2015

15 czerwca uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie. Nabór potrwa do 17 sierpnia 2015 roku.

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizować będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Wsparcie w ramach tego działania będzie realizowane poprzez udzielanie pomocy w następującej formie:

1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

2) premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Szczegółowe zasady przyznania pomocy w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów w 2015 roku, zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub są dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

OPR. WA 

 

Źródło: ARiMR